☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE w Legnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 07.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy http://psse.legnica.ibip.wroc.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Majchrzak
 • e-mail: psse.legnica@pis.gov.pl
 • telefon: 76 724 35 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
 • adres: ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
 • e-mail: psse.legnica@pis.gov.pl
 • Telefon: 76 724 35 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Obiekt położony jest przy ul. Mickiewicza 24 w Legnicy i znajduje się przy jezdni dwukierunkowej z zakazem zatrzymywania się od strony wejścia do budynku. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Po przeciwnej stronie budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. PSSE w Legnicy nie dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów/petentów.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny i w budynku brak windy oraz innych ułatwień do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Do przemieszczania się osób pomiędzy kondygnacjami służą schody z poręczą jednostronną.

Dokładamy wszelkich starań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych przed wejściem oraz w budynku, dbamy aby pomimo barier architektonicznych obsługa wszystkich petentów w tym osób z niepełnosprawnościami odbyła się w jak najlepszych warunkach.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się przy wejściu głównym po przywołaniu pracownika PSSE w Legnicy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Majchrzak Maciej
(2021-03-04 10:42:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Majchrzak Maciej
(2021-03-04 10:43:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27579